(1)
Deori, C. Tynjuh Mawbor Hynniewta (1949 - 2019). Nelumbo 2020, 62, 107-110.